O FUNDACJI

Cele statutowe Fundacji

Celem podstawowym fundacji jest działalność na rzecz wszechstronnego rozwoju społeczeństwa Polskiego i ciągłego doskonalenia jego członków oraz pielęgnowanie tradycji łacińskiej zwłaszcza na ziemi raciborskiej, ze szczególnym uwzględnieniem wartości kultu świętobliwej eufemii piastówny. Fundacja stawia sobie cele szczegółowe:
1) promowanie wartości codziennego dobrego wypełniania obowiązków zawodowych i rodzinnych;
2) inicjowanie, wsparcie i promowanie działań wzmacniających więzi społeczne, cywilizację chrześcijańską i nowoczesny patriotyzm;
3) kultywowanie kultury i dziedzictwa narodowego oraz dorobku poprzednich pokoleń, w szczególności w zakresie filozofii, nauk społecznych i humanistycznych;
4) integrację osób i środowisk przywiązanych do tradycji łacińskiej, a zwłaszcza do do tradycji i dziedzictwa liturgicznego kościoła katolickiego;
5) działalność formacyjną i edukacyjną, zwłaszcza upowszechnianie i wspieranie edukacji klasycznej;

W roku 2020 Fundacja otrzymała darowiznę w kwocie 19.000,00 zł od Fundacji PGE z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysiej 2. Przekazane środki zostały wydatkowane na projekt pn.: Europejski Zielony Ład. Transformacja gospodarcza Śląska. Projekt ten spełnia cele, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4 i 18 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dnia (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.), tj.: działania w zakresie: podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej oraz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.